ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ท่านสามารถดูแผ่นพับของเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้
สามารถดาวน์โหลดและปริ้นท์ได้

get pdf 

จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader® เพื่อเปิดอ่านไฟล์ PDF