นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในเครือโอดะคิวที่ดำเนินธุรกิจบริเวณฮาโกเน่ (Privacy Policy)

บริษัทในเครือโอดะคิวที่ดำเนินธุรกิจบริเวณฮาโกเน่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และระมัดระวังการใช้ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมีแนวทางการจัดการดังต่อไปนี้

  1. ทางบริษัทฯ จะดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
  2. ทางบริษัทฯ จะกำหนดข้อบังคับบริษัทและขั้นตอนว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะจัดตั้งระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินกิจการตามข้อบังคับ ขั้นตอน และระบบอย่างเข้มงวด
  3. ทางบริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมด้านการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง
  4. ทางบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยตั้งวัตถุประสงค์ก่อนรวบรวม และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
  5. ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนเท่านั้นโดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ในกรณีที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้ร่วมกับบริษัทรายอื่น ๆ ในเครือโอดะคิวที่ดำเนินธุรกิจบริเวณฮาโกเน่นั้น ดำเนินกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
  6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษทฯ จะดูแลความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูล และจะดำเนินมาตรการป้องกันข้อมูลและรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย โยกย้าย หรือรั่วไหล
  7. ในกรณีที่เสนอหรือมอบขอมู้ลให้แก่ผู้อื่น ทางบริษทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกผู้รับมอบข้อมูล และคอยดูแลให้ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง
  8. ในกรณีที่มีลูกค้าต้องการให้เปิดเผิย แก้ไข หยุดใช้ ลบทิ้งข้อมูลสุ่วนบุคคล ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการโดยทันที
  9. ทางบริษัทฯ มุ่งพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับบริษัท ขั้นตอนว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เรือทัศนาจรฮาโกเน่ จำกัด (มหาชน)

(ติดต่อสอบถาม)

ฝ่ายธุรการ โทรศัพท์ : 0465-32-6830 โทรสาร : 0465-32-6870

<บริษัทในเครือโอดะคิวที่ดำเนินธุรกิจบริเวณฮาโกเน่>

บริษัท โอดะคิวฮาโกเน่โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท รถไฟฮาโกเน่โทซัง จำกัด บริษัท รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง จำกัด บริษัท เรือทัศนาจรฮาโกเน่ จำกัด บริษัท กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่ จำกัด บริษัท รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ จำกัด บริษัท การพัฒนาอาคารฮาโกเน่ จำกัด บริษัท รถประจำทางท่องเที่ยวฮาโกเน่โทซัง จำกัด บริษัท รถรับจ้างฮาโกเน่โทซัง จำกัด บริษัท ฮาโกเน่โทซังโททัล เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฮาโกเน่ พลีแซนต์ จำกัด